Milieu en Gezondheid in Gelderland en Overijssel

Het Bovenregionaal Team Milieu & Gezondheid in Gelderland en Overijssel is een samenwerking van GGD IJsselland, GGD Twente, GGD Noord- en Oost Gelderland, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid.

Milieu en Gezondheid

Het team ondersteunt op basis van specifieke expertise deze vijf GGD’en bij de uitvoering van hun taken op het gebied van milieu en gezondheid (Wet Publieke Gezondheid) en heeft daarnaast (beperkt) ruimte om opdrachten voor derden uit te voeren.

Luchtkwaliteit en luchtverontreiniging

In deze rapportage is, in opdracht van de provincie Overijssel,  beschreven wat de milieusituatie in Overijssel is. Hierbij wordt ook perspectief vanuit publieke gezondheid gegeven. De verkenning draagt bij aan de actualisatie van de Milieunota door de provincie Overijssel.

Milieuverkenning Provincie Overijssel PDF.pdf

Bekijk de rapporten over geur- en geluidhinder in Gelderland en Overijssel.

Geurhinder in Gelderland en Overijssel
Geluidhinder in Gelderland en Overijssel