Kinderopvang

Namens de gemeente controleert de GGD of er aan de kwaliteitseisen van de wet Kinderopvang wordt voldaan.

Op de volgende plekken kan kinderopvang worden geboden:

  • Kinderdagverblijven (KDV): opvoeding en verzorging aan kinderen van 0 tot 4 jaar;
  • Buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen vanaf 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop de middelbare school begint voor het kind;
  • Gastouderopvang (GO): voor kinderen van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop de middelbare school begint voor het kind. Kinderen kunnen bij de gastouder worden opgevangen, of de gastouder komt bij de kinderen thuis.

Een gastouderbureau bemiddelt tussen gastouders en vraagouders. Zij geven trainingen en doen een deel van de administratieve zaken.

Kwaliteitseisen

Als het de eerste jaren goed gaat met een kind, dan ontwikkelt een kind zich op latere leeftijd beter. Om jonge kinderen te beschermen, heeft de overheid in de wet een aantal kwaliteitseisen opgenomen. Op alle plaatsen waar kinderopvang wordt geboden moet er volgens deze eisen worden gewerkt.

De kwaliteitseisen kunnen meehelpen een gezonde, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te bieden aan kinderen. De kwaliteitseisen helpen bijvoorbeeld infectieziekten te voorkomen of beperken. Als je ziek wordt van bacteriën, schimmels, parasieten en virussen, dan wordt dit een infectieziekte genoemd.

Er zijn nog meer onderdelen waar kwaliteitseisen voor zijn bedacht. Dat zijn deze:

  • Registratie en administratie;
  • Pedagogisch klimaat (beleid, praktijk en voorschoolse educatie);
  • Personeel en groepen (onder andere opleiding en groepsgrootte);
  • Veiligheid en gezondheid (beleid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling);
  • De accommodatie (eisen aan ruimtes);
  • Ouderrecht (informatie, oudercommissie en klachten/geschillen);

De inspectie

Een toezichthouder van de GGD controleert of er volgens de regels wordt gewerkt. Een bezoek van een toezichthouder wordt een inspectie genoemd. Een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang- voorziening wordt elk jaar bezocht. Een Gastouder in een steekproef.

Een inspectie vindt aangekondigd of onaangekondigd plaats. Dit betekent dat de toezichthouder vooraf een afspraak maakt, of dat de toezichthouder langskomt zonder eerst een afspraak te maken. Een toezichthouder ziet beter hoe het er echt aan toe gaat, als er van tevoren geen afspraak is gemaakt.

Over de ene kinderopvanglocatie zijn meer zorgen dan over de andere.
Inspecteren gebeurt dan ook vaker of uitgebreider, wanneer er zorgen zijn. Andere locaties worden minder vaak bezocht.

Risicogestuurd toezicht

Om te kunnen voorspellen of er veel of weinig toezicht nodig is op een locatie maken de GGD-en een risicoprofiel. Kinderopvanglocaties waar zorgen over zijn, krijgen een oranje of rood risicoprofiel. Als wordt verwacht dat een kinderopvanglocatie volgens de regels blijft werken en zijn er minder zorgen, dan wordt er een groen of geel risicoprofiel gegeven. De optelsom van scores op verschillende onderdelen, bepaalt de kleur. De kleur bepaalt daarna de zwaarte van het vervolgtoezicht.

Inspectierapport

Na elke inspectie maakt de toezichthouder een inspectierapport. In dit rapport staat beschreven op welke onderdelen de kinderopvang voldoende is en op welke onderdelen niet. De rapporten van de inspecties worden verstuurd naar de kinderopvanglocatie en naar de gemeente.

De gemeente zorgt voor handhaving. Dit betekent dat zij de houders van kinderopvanglocaties aanmoedigt om aan de voorwaarden te voldoen. Hier zijn allerlei middelen voor.

Alleen kinderopvanglocaties die bij de start aan alle voorwaarden voldoen, worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders die recht willen hebben op kinderopvangtoeslag van de overheid, moeten kiezen voor een kinderopvanglocatie die is ingeschreven in het LRK.

Medewerkers in de kinderopvang kunnen gebruik maken van de KIDDI app. Deze app geeft informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen. Je vindt de app in de Apple store (Apple) en de Play Store (Android).

Er zijn strenge regels vanuit de overheid voor het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of als iemand wil gaan werken als gastouder. Minimaal 10 weken voor de start moet je dit melden bij de gemeente door een formulier in te vullen.

Het adviseren bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Wil je meer weten ga dan naar de website van de Rijksoverheid. Hier vind je een folder deze link die bedoeld is voor gastouderbureaus. In deze folder lees je welke administratieve zaken een gastouderbureau moet regelen. Vanuit de Wet kinderopvang en vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Melding doen

De GGD is geen klachtencommissie. Iedere kinderopvanglocatie of gastouderbureau heeft een klachtenregeling (intern en extern). Ben je niet tevreden over de kinderopvang, bespreek dan eerst je zorgen met de kinderopvanglocatie zelf. Zij kunnen namelijk zelf het beste uitleggen wat de situatie is of indien nodig, de situatie verbeteren.

Wordt er niet aan de eisen voldaan, dan kun je dit melden bij de GGD. Dit kan telefonisch of per mail. Ingewikkelde zaken liever zoveel mogelijk per mail. Bij het behandelen van een melding vragen wij je om de situatie zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Ook is het belangrijk de stappen te noemen die je hebt doorlopen om zelf de situatie te verbeteren.

Weet je niet goed of er wel of niet aan de eisen wordt voldaan? Een organisatie heeft het beleid over veiligheid, gezondheid, pedagogiek en personeel opgeschreven. Je kunt hier naar vragen bij de kinderopvanglocatie. Is het beleid niet duidelijk, of moet dit worden veranderd? De oudercommissie van de locatie kan een locatie adviseren over het beleid.

Anoniem melden

Je kunt bij de GGD ook een melding doen zonder je naam te noemen. De melding kan niet als bron worden gebruikt en een organisatie kan niet inhoudelijk reageren. Als de veiligheid of gezondheid van kinderen mogelijk in het geding komt, is, dan kun je beter openbaar melden.

Vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik

Heb je vermoedens  van kindermishandeling of seksueel misbruik? Meld dit bij de directie van de kinderopvanglocatie. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspectie. Je kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspectie.

Vertrouwensinspectie

Contact

De toezichthouders kinderopvang van VGGM, zijn per e-mail en telefoon te bereiken.