JGZ op de basisschool

De doktersassistente komt op school om de standaard onderzoeken uit te voeren bij kinderen in twee jaarcohorten. Zij onderzoekt de kinderen in het jaar dat ze 6 of 10 worden. Bij dit onderzoek ziet zij de leerlingen zonder ouders.

De ouder krijgt van te voren een vragenlijst met toestemmingsverklaring thuis. Wij vragen de ouder deze (in gesloten enveloppe) in te leveren bij de leerkracht. De ouder kan vragen opschrijven op de vragenlijst. 

Het standaardonderzoek bestaat uit het meten van lengte en gewicht en bekijken van vragenlijsten van de ouders. Bij 5- of 6-jarigen testen we ook de ogen en oren en als het nodig is de motoriek.
De school krijgt vooraf een overzicht met de dagen dat de doktersassistente op school komt. Ook krijgt de school een lijst met namen van kinderen die uitgenodigd zijn. We vragen de leerkracht ervoor te zorgen dat alle ouders de vragenlijst weer inleveren. Deze vragenlijst bevat ook de toestemmingsverklaring: zonder toestemming van de ouders, doet de JGZ geen onderzoek.

Leerkrachten kunnen hun vragen of zorgen over een leerling doorgeven aan de JGZ met toestemming van de ouders. De  doktersassistent kan de leerling doorverwijzen naar het spreekuur van de arts of verpleegkundige.

Het is belangrijk dat leerkrachten de signaleringslijsten invullen bij vragen of bijzonderheden. Wij mogen kinderen alleen zien met toestemming van ouders. Het is daarom belangrijk dat leerlingen de ingevulde vragenlijst bij hun leerkrachten inleveren. Het is fijn als leerkrachten proberen zoveel mogelijk lijsten terug te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat:

  • De leerlingen die onderzocht moeten worden aanwezig zijn op school (geen gymnastiek, schoolreisje etc.).    
  • De doktersassistente zich voor kan stellen. Zij legt op de eerste onderzoeksdag in vijftien minuten uit wat het onderzoek inhoudt.
  • De leerkracht aandacht heeft gegeven aan het onderzoek.
  • De school een geschikte ruimte beschikbaar heeft op de onderzoeksdag(en). De ruimte is af te sluiten, heeft geen inkijk van buiten, is minimaal 5 meter lang of breed. Er is een tafel en stoelen, een stopcontact en een goede internetverbinding.

De formulieren met uitslagbrieven voor ouders geeft de doktersassistent in gesloten enveloppen aan de leerkracht. Deze geeft de enveloppen aan de kinderen mee. De leerkrachten of interne begeleiders krijgen via een ander formulier terugkoppeling over kinderen die een vervolgonderzoek krijgen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op school, of soms op een andere locatie (wijkcentrum, CJG, consultatiebureau). Zij zien op het spreekuur de kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit de standaard onderzoeken (triage), een aanmelding van school, een initiatief van de ouders of op verzoek van derden zoals het consultatiebureau, de huisarts, het Zorg Adviesteam, of andere hulpverleners.

De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid. De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen of meerdere problemen tegelijkertijd, zoals druk gedrag, problemen met sociale contacten, twijfels over gehoor, gezichtsvermogen, lengte en motoriek. De logopediste ziet in een aantal gemeenten kinderen met spraak- en/of taalproblemen.

Contact met JGZ

Leerkrachten zijn in de dagelijkse omgang met leerlingen gescherpt in het oppikken van signalen. Om te overleggen kunt u het best met de eigen jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opnemen.