JGZ op het speciaal onderwijs

Leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs krijgen een uitnodiging voor het standaard onderzoek in het jaar dat ze 6 en 11 worden. Een jeugdarts onderzoekt de leerlingen. De ouders zijn daar bij aanwezig.

Ouders krijgen een vragenlijst thuisgestuurd met het verzoek die mee te nemen naar het onderzoek. De jeugdarts kijkt naar de psychosociale gezondheid, de lichamelijke ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en onderzoekt ogen, oren, lengte en gewicht. Vragen van ouders en van school worden meegenomen tijdens het gesprek. Gegevens die relevant zijn voor het onderwijs worden aan de IB'er teruggekoppeld. 

Alle leerlingen worden in het eerste half jaar nadat ze op het speciaal onderwijs zijn gestart uitgenodigd voor het entreeonderzoek bij de jeugdarts. Hierbij wordt aandacht besteed de relatie tussen gezondheidsproblematiek en onderwijsbeperkingen.. Er vindt een analyse plaats van de sociaal medische situatie, onder andere van medicijngebruik en van de ontwikkeling- en vaccinatiestatus. Tevens is er een lichamelijk onderzoek, waarbij ogen, oren lengte en gewicht worden onderzocht.. Andere onderdelen zijn zelfredzaamheid, gedrag, sociale vaardigheden en lichamelijke beperkingen.

Op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) onderzoekt de jeugdarts alle leerlingen uit klas 2 of als ze 14 jaar zijn.  Leerlingen krijgen een vragenlijst thuisgestuurd met het verzoek die weer op school in te leveren bij de mentor. De jeugdarts ziet alle leerlingen en test ogen en meet lengte en gewicht. Tijdens het onderzoek worden vragen besproken en adviezen gegeven. Daarnaast zijn er spreekuren om leerlingen uit andere jaargroepen te onderzoeken.

Het is belangrijk dat de school een geschikte ruimte beschikbaar heeft op de onderzoeksdag(en). De ruimte is af te sluiten, heeft geen inkijk van buiten en is minimaal 5 meter lang of breed. Er is een tafel en stoelen, een stopcontact en een goede internetverbinding.

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op school, of soms op een andere locatie (wijkcentrum, CJG, consultatiebureau). Zij zien op het spreekuur de kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit de standaard onderzoeken (triage), een aanmelding van school, een initiatief van de ouders of op verzoek van derden zoals het consultatiebureau, de huisarts, het Zorg Adviesteam, of andere hulpverleners.

De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid. De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen of meerdere problemen tegelijkertijd, zoals druk gedrag, problemen met sociale contacten, twijfels over gehoor, gezichtsvermogen, lengte en motoriek. De logopediste ziet in een aantal gemeenten kinderen met spraak- en/of taalproblemen.

Leerlingen aanmelden voor het spreekuur

Interne begeleiders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden. Dit kan door het aanmeldformulier via onze beveiligde website te versturen. De scholen hebben de benodigde gegevens ontvangen.

Let op: Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de daarin geuite zorg. Ouders ontvangen (thuis) een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing voor hen zijn. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere locatie worden opgeroepen voor het spreekuur.

Contact met JGZ

Leerkrachten zijn in de dagelijkse omgang met leerlingen gescherpt in het oppikken van signalen. Om te overleggen kunt u het best met de eigen jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact opnemen.