Machtsmisbruik en de school

Stel: een jongetje uit groep 2 laat op het speelplein, achter de struiken, zijn broek zakken en toont zijn piemeltje aan een meisje uit zijn klas. Normaal experimenteergedrag op deze leeftijd, zult u denken. Maar wat als de moeder van het meisje boos naar school komt en vindt dat er niet genoeg toezicht is op het plein en dat de ouders van het jongetje ‘aangepakt’ moeten worden? Als ze wil weten wat de school eraan gaat doen zodat het niet meer voorkomt?

Stel: in groep 7 ontstaat ophef omdat de meester altijd bepaalde meisjes laat nablijven en dan heel dicht naast ze gaat zitten als hij ze helpt bij hun strafwerk. Er wordt gepraat op het schoolplein door ouders onderling.

Stel: een meisje uit groep 8 stuurt geregeld e-mails naar haar meester. Ze vertelt daarin over allerlei dingen die haar bezig houden. Ze eindigt haar e-mailtjes met ‘liefs van…’ of ‘xxx’. 

Veilig schoolklimaat

(Basis)scholen zijn volgens de wet verplicht een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord, te creëren voor alle betrokkenen. Dus ook op het gebied van intimidatie/grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, fysieke-, emotionele- en seksuele intimidatie).

Een school moet een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een klachtencommissie, samenwerken met een externe vertrouwenspersoon en het is wenselijk dat er een interne contactpersoon is. Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enzovoort. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen.
De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan betrokkenen verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school. 

Externe vertrouwenspersoon

De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden biedt de mogelijkheid om op jaarbasis middels een abonnementsdiensten van de externe vertrouwenspersoon af te nemen. De functie van externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Midden beperkt zich binnen deze landelijke modelklachtenregeling tot de taken omtrent systematisch machtsmisbruik, zoals seksueel misbruik, mishandeling, pesten en discriminatie, door een persoon of instantie die functioneel bij de school betrokken is ten opzichte van een kind/leerling, of door kinderen/leerlingen onderling.

De diensten binnen het abonnementstarief omvatten:

  • Advisering bij het ontwikkelen van schoolbeleid en de implementatie en uitvoering hiervan.
  • Het geven van voorlichting aan ouders, schoolteam, bestuur e.d.
  • Ondersteuning bij projecten binnen de school aangaande het onderwerp.
  • Jaarlijks netwerk/nascholingsbijeenkomst voor contactpersonen.
  • Consultatie, advies en afstemming voor en met de contactpersoon van de school.
  • Begeleiding van klager/klaagster, zo nodig doorverwijzing naar de klachtencommissie. 

Training

Daarnaast biedt GGD Gelderland-Midden aanstaande contactpersonen de mogelijkheid een training te volgen. De training geeft inzicht in het signaleren van intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en hoe hier vervolgens mee om te gaan. Zo komen gespreksvoering, mogelijkheden van verwijzing, samenwerking met de externe vertrouwenspersoon en afbakening van taken aan bod. 

Meer informatie

GGD@vggm.nlAfdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden

Als u meer wilt weten over het aanbod van VGGM aangaande dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met: Michele Haagmans of Gerian Verhoeven, externe vertrouwenspersonen