ZonMW

In 2021 zijn we gestart met het ZonMw praktijkonderzoek als onderdeel van de Kansrijke Start regio Gelderland Midden: Verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare (jonge) ouders. In dit praktijk onderzoek werken we samen met partners vanuit het sociaal domein (denk aan POH- jeugd, MEE, GGZ) de Geboortezorg en de Jeugdgezondheidzorg.

Vraagstuk

In Gelderland-Midden is er een relatief grote groep kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een achterstand. Door risico’s op het gebied van gezondheid, leefstijl, onderwijs, werk en inkomen tijdig te signaleren en zo nodig professionele hulp te bieden, kunnen gevolgen voor ouders en kinderen beperkt blijven. Professionals lopen landelijk, maar ook in de regio Gelderland-Midden, tegen problemen aan om een sluitende signalering en zorg te realiseren.

Onderzoek

In dit project participeren aanstaande en jonge ouders, het medisch- en sociaal domein en de gemeenten Ede, Arnhem en Duiven, als vertegenwoordigers van alle 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Door van elkaar te leren willen de projectpartners de hulp en ondersteuning bij aanstaand en jong kwetsbaar ouderschap verder verbeteren, om deze vervolgens duurzaam in de regio in te bedden.

ZonMW voor kwetsbare jonge ouders

ZonMW voor kwetsbare jonge ouders

Verwachte uitkomst

Einddoel is om de zorg effectiever te maken zodat meer kinderen in de regio Gelderland-Midden een kansrijke start krijgen.

Regiorapporten 

Inmiddels zijn we 2 jaar verder na de start van het project van ZonMw. Jaarlijks hebben we middels vragenlijsten, interviews en dialoog gesprekken met professionals en ouders uit de doelgroep informatie opgehaald hoe de zorg nu wordt vormgegeven, waar hiaten zitten en wat kan helpen dit te verbeteren. Bij de start hebben de deelnemende partners met elkaar indicatoren opgesteld ten aanzien van het monitoren van de verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders.

Jaarlijks monitoren we deze indicatoren middels het ophalen van data bij verschillende organisaties, interviews met de doelgroep, het uitzetten van vragenlijsten in het sociaal domein, eerste en tweede lijn zorgverleners, de Geboortezorg en de JGZ. Al deze verzamelde kennis en wat de inzet van interventies en ontwikkelingen in het project tot op heden hebben gebracht zijn samengevat in een regiorapport per regio binnen Gelderland Midden. Hierin worden vervolgens de gemeenten separaat benoemd en in beeld gebracht ten opzichte van landelijke en regionale ontwikkelingen. Inmiddels zijn deze regiorapporten met gemeenten gedeeld.