Toename kinkhoest in de regio

Sinds juli zien we in onze regio een geleidelijke toename van het aantal kinkhoestmeldingen, met name in het westelijk deel waar de vaccinatiegraad wat achterblijft (zoals de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Ede). 

Het aantal gemelde patiënten met kinkhoest geeft niet het werkelijke aantal kinkhoestbesmettingen weer. Vanuit huisartsenpraktijken en scholen krijgen wij signalen dat er meer mensen met kinkhoestachtige klachten worden gezien.

Kinkhoestmeldingen neemt toe

Ook landelijk neemt het aantal kinkhoestmeldingen sinds mei 2023 weer duidelijk toe. In 2023 zijn tot nu toe ruim 600 meldingen gedaan. Zie de figuur voor de incidentie van kinkhoest in 2023 onderaan deze pagina.

Pre-Covid (t/m 2019) schommelde het aantal kinkhoestmeldingen jaarlijks tussen 4000 en 6000. Sinds mei is met name een toegenomen incidentie bij zuigelingen jonger dan 5 maanden te zien, maar ook dat is nog aanzienlijk lager dan in de pre-pandemische jaren (9.5 per 100.000 in 2023, versus 151 per 100.000 in 2019).

Maternale kinkhoestvaccinatie

In december 2019 is de maternale kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Deze vaccinatie dient ter bescherming tegen een (ernstige) kinkhoestinfectie in de eerste maanden na de geboorte. De geschatte vaccineffectiviteit (VE) is ongeveer 87%. De GGD (afdeling Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg) blijft de verheffing monitoren.

Laboratorium diagnostiek

Het is belangrijk om regelmatig laboratorium diagnostiek in te zetten, met name bij verdenking binnen gezinnen met zwangeren (3e trimester) en zuigelingen (< 1 jaar). De PCR test (nasofarynx) is gevoelig en bruikbaar tot maximaal 3 weken na de start van de klachten. Na meer dan 3 weken ziekte is de gevoeligheid van PCR heel erg laag en kan primair serologie ingezet worden. 

Bij kinderen < 1 jaar en ongevaccineerde kinderen < 4 jaar is PCR echter altijd zinvol (ongeacht de ziekteduur), omdat bij hen de bacterie zich langer kan handhaven, terwijl de antistof respons pas relatief laat op gang komt.

Zowel bij PCR als bij serologie testen verzoeken we huisartsen om op de aanvraag ook de eerste ziektedag (EZD) zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.

Meldingsplichtige ziekte

Kinkhoest is een meldingsplichtige ziekte en de GGD zal het risico op besmetting bij risicocontacten inschatten en zo nodig antibioticaprofylaxe adviseren. 

Meldpunt Infectieziektebestrijding

088 355 59 43Als huisarts kan je met vragen altijd contact met ons opnemen.
Incidentie kinkhoestgevallen per 100.000 inwoners in 2023

Incidentie kinkhoestgevallen per 100.000 inwoners in 2023* 
* De incidentie is gebaseerd op kinkhoestgevallen die door de GGD’en bij het RIVM gemeld zijn t/m 23-10-2023, met een eerste ziektedag in 2023. Indien de eerste ziektedag onbekend is, wordt deze geïmputeerd op basis van het mediane aantal dagen tussen de eerste ziektedag en de diagnosedatum van de meldingen waarbij beiden bekend zijn, gestratificeerd naar diagnosemethode.