Aanleveren informatie zorgoverleg (OT/ZAT)

Upload zorgoverleg

De JGZ is een actieve partner in verschillende zorgstructuren, zoals de zorg (- en advies)teams, de wijkteams in de gemeente en het CJG. Hierdoor is de JGZ samen met ketenpartners betrokken bij de zorg aan risicoleerlingen. Per gemeente verschilt welke zorgstructuren er zijn. Zorgstructuren zijn bedoeld om snel, eenduidig en met alle behandelende partijen de zorg voor een kind af te stemmen. Het gaat hierbij om een organisatie overstijgende, multidisciplinaire aanpak waarbij vroegtijdig en laagdrempelig hulp wordt geboden.

Als tussen school en JGZ afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van gegevens kan dat veilig gebeuren door deze documenten hieronder op deze beveiligde webpagina te uploaden.