Schoolverzuim

Schoolverzuim is een veelvoorkomend probleem in het voortgezet onderwijs. Ziekteverzuim (‘geoorloofd verzuim’) komt meer voor dan spijbelen (‘ongeoorloofd verzuim’).

Veel ziekteverzuim is vaak een signaal dat er ook andere problemen zijn, zoals een onrustige thuissituatie, leer- en motivatieproblemen of lichamelijke klachten die worden veroorzaakt door stress of leefstijl. Sommigen leerlingen zijn bekend met een aandoening, zoals astma of migraine, waarvoor ze (nog) niet (optimaal) worden behandeld en daardoor veel verzuimen. Of ze hebben psychische klachten of gedragsproblemen en staan op de wachtlijst voor hulp.

De gevolgen van ziekteverzuim

Door het missen van onderwijs en door de achterliggende problematiek, kan ziekteverzuim de studieresultaten en de studievoortgang (alsmede de omgang met klasgenoten, de zelfstandigheid en het oplossend vermogen van de jongere) negatief beïnvloeden. Dit kan vervolgens leiden tot uitstroom naar een lager onderwijsniveau of het niet behalen van een startkwalificatie, waardoor sociaal-economische gezondheidsverschillen toenemen.

Het begeleiden van leerlingen bij ziekteverzuim kan lastig zijn voor scholen. Scholen vinden het vaak moeilijk om over de ziekte in gesprek te gaan, waardoor zij het gevoel kunnen hebben dat zij weinig grip hebben op de situatie. De jeugdarts kan scholen hierbij ondersteunen; het is voor jeugdartsen dagelijks werk om met leerlingen en ouders te praten over gezondheid en problemen. De jeugdarts kan doorvragen, daar waar school stopt. De jeugdarts is de spil in het web om af te stemmen met school, ouders en met eventuele andere behandelaars die bij de leerling betrokken zijn. De sociaal medische expertise van de jeugdarts zorgt ervoor dat de juiste hulp geregeld kan worden voor de leerling én dat er aandacht is voor de mogelijkheden die de leerling heeft om naar vermogen deel te nemen aan het lesprogramma.

Aanpak schoolverzuim

Uitgangspunt bij de aanpak van schoolverzuim moet zijn dat elke leerling die meer dan normaal verzuimt, een probleem heeft dat om een oplossing vraagt. Die oplossing kan op sociaal-medisch, maar ook op andere terreinen liggen. Het op de juiste manier aanpakken van ziekteverzuim vereist daarom goede samenwerking en afstemming tussen scholen, de leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidszorg. De jeugdartsen van de GGD Gelderland-Midden werken hierbij zoveel mogelijk volgens het stappenplan van M@ZL, wat staat voor Medische Advisering Ziekgemelde Leerling. M@ZL is ontwikkeld vanuit een praktische behoefte en een gedeelde verantwoordelijkheid die het onderwijs en JGZ hebben voor het welslagen van het kind. M@ZL is een manier voor scholen, de leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidszorg om vroegtijdig preventieve gezondheidszorg aan jongeren aan te bieden en zo hun ontwikkel- en onderwijskansen te optimaliseren. Op termijn levert dat gezondheidswinst op en worden sociaal-economische gezondheidsverschillen teruggedrongen.

Zorgen over een leerling?

Maakt u zich zorgen over een leerling of verzuimt een leerling meer dan volgens de criteria van M@zzl normaal is? Meldt dan, in overleg met leerling en ouders, de leerling aan voor het spreekuur van de jeugdarts. 

Contact

Neem voor meer informatie en advies contact op met de jeugdarts van uw school, te bereiken via het Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg.