Kinderopvang

Toezichthouders kinderopvang van de GGD onderzoeken of houders aan de Wet kinderopvang voldoen. Zij doen dit in opdracht van de gemeenten. Het gaat om houders van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt dus op basis van de Wet kinderopvang plaats. De onderwerpen die in het onderzoek centraal staan, komen uit deze Wet.

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen: de pedagogische kwaliteit, kwaliteit van het personeel, samenstelling van de groepen, veiligheid, gezondheid en de betrokkenheid van ouders. 

Doel van het onderzoek is om de kwaliteit van de kinderopvang goed te houden of te verbeteren. 

Voor het onderzoek komen de toezichthouders minimaal 1x per jaar op iedere locatie. Ze kijken daar bijvoorbeeld naar de manier waarop  beroepskrachten met de kinderen omgaan. Gastouders bezoeken zij minder vaak. De gemeenten bepalen hoe vaak zij onderzoek doen naar de opvang die gastouders bieden. 

Na ieder onderzoek maken toezichthouders een rapport. In het rapport kun je lezen waar de toezichthouders allemaal naar gekeken hebben. Er staat ook een advies aan de gemeente in. Als alles in orde is, adviseert de toezichthouder de gemeente om niet tot handhaving over te gaan. 

Inspectierapport

In de Wet kinderopvang staat dat eigenaren van kindercentra en gastouderbureaus het meest recente rapport op hun website moeten zetten. Ouders kunnen op deze manier altijd teruglezen hoe het met de kwaliteit van het kindercentrum of gastouderbureau gesteld is. Rapporten kun je ook terugvinden in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier om het rapport te bekijken van een locatie naar keuze.

 

Gemeenten zorgen voor een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang als houders van nieuwe kinderopvanglocaties aan alle voorwaarden voldoen. Na inschrijving kunnen ouders die gebruik maken van de opvang, kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Medewerkers in de kinderopvang kunnen gebruik maken van de KIDDI app. Deze app geeft informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen. Je vindt de app in de Apple store (Apple) en de Play Store (Android).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de meldcode kun je informatie vinden over:

  1. Huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie. Aan de hand van 5 stappen kunnen professionals bepalen of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. Als het niet nodig is om te melden, zorgen de professionals ervoor dat ouders hulp krijgen.
  2. Een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang. Een houder is verplicht om te overleggen met de vertrouwensinspecteur bij vermoedens van seksueel of ander geweld door een werknemer in de kinderopvang. Als een medewerker aanwijzingen heeft dat de houder zelf een geweld- of zedendelict begaat, kan de medewerker overleggen met de vertrouwensinspecteur.
  3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs kun je bereiken via het telefoonnummer onder 'Vertrouwensinspectie'.

Vertrouwensinspectie

Contact

De toezichthouders kinderopvang van VGGM, zijn per e-mail en telefoon te bereiken.