Een nieuwe kinderopvanglocatie starten: luchtkwaliteit

Kinderen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Zijn zij lang op locaties dichtbij drukke wegen en/of snelwegen en/of in de buurt van veehouderijen? Dan hebben ze meer kans op gezondheidsklachten door uitstoot van gevaarlijke stoffen, wegverkeer en uit stallen. 

Landelijke GGD-richtlijnen roepen gemeenten op om terughoudend te zijn met het vestigen van kinderopvang dichtbij drukke wegen en op of vlakbij intensieve veehouderijbedrijven. 

Verantwoorde kinderopvang

Het bieden van een veilige en gezonde omgeving (binnen- en buitenmilieu) is onderdeel van verantwoorde kinderopvang. Sinds 2020 neemt GGD Gelderland-Midden de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging daarom nadrukkelijker mee in de beoordeling van aanvragen van nieuwe locaties kinderopvang. Dit doen we als toezichthouder kinderopvang voor gemeenten in de regio.

Beoordeling nieuwe aanvragen kinderopvang

Wat betekent dit voor het beoordelen van nieuwe aanvragen voor kinderopvang? Een kinderdagverblijf of een voorziening voor gastouderopvang wil zich vestigen op een nieuwe locatie. De betreffende houder doet dan een aanvraag bij de gemeente. 

Vervolgens voert een toezichthouder van de GGD een onderzoek uit. In het inspectierapport adviseert de GGD de gemeente onder andere over gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging op de gewenste nieuwe locatie. De resultaten neemt de GGD op in het rapport bij het te toetsen domein 'Veiligheid & Gezondheid'.  

De GGD gaat na of er in de buurt van de locatie drukke wegen/snelwegen of veehouderijen liggen. Voor de toetsing maakt de GGD gebruik van de landelijke GGD-richtlijnen waarin afstandscriteria zijn vastgesteld. 

Ligt de locatie te dicht bij een drukke weg of te dicht bij een veehouderij (pluimvee, varkens of geiten)? Dan oordeelt de GGD dat de opvang van jonge kinderen op die locatie onwenselijk is. Vanwege de gezondheidsrisico’s volgt er een negatief advies. 

Besluitvorming

Wat betekent dit voor de besluitvorming? De gemeente beslist over wel of geen opname in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Bij het nemen van een besluit kan de gemeente ook andere maatschappelijke belangen laten meewegen, bijvoorbeeld een tekort aan locaties voor kinderopvang op bepaalde plekken. Ook kunnen gemeenten in hun beleid eisen stellen aan de ligging van kinderopvanglocaties ten opzichte van bronnen van luchtverontreiniging.