Kwaliteitstoezicht

Kwaliteitstoezicht

Aanbieders van maatschappelijke steun in Nederland zijn verplicht goede hulp te bieden. Dit zegt de wet. Het moet veilig en kwalitatief goed zijn. GGD Gelderland-Midden onderzoekt in opdracht van de gemeente of dit zo is.
 
Dit kan op deze manieren:

 • De gemeente kan na een melding of signaal aan de toezichthouder vragen onderzoek te doen. Bijvoorbeeld na een melding of vraag van wijkcoaches, inwoners of andere hulpverleners;
 • De gemeente kan aan de toezichthouder vragen aanbieders te controleren die eerder niet goed presteerden;
 • De gemeente kan er voor kiezen om vaker (regelmatig) alle zorgaanbieders te bezoeken;
 • De gemeente kan een steekproef laten uitvoeren.

Dit zegt de wet

 • Het aanbod van diensten of activiteiten wordt veilig verstrekt.
 • De voorziening wordt doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht verstrekt.
 • Er wordt rekening gehouden met de op de beroepskrachten rustende verantwoordelijkheid.
 • De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt.
 • Er wordt rekening gehouden met de rechten van de cliënt.

Ook zegt de wet dat ‘de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld door professionals wordt bevorderd’. 
(Bron: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Controles

Een toezichthouder van de GGD controleert of volgens de regels wordt gewerkt. Een bezoek van een toezichthouder wordt een inspectie genoemd.
Een inspectie vindt aangekondigd of onaangekondigd plaats. Dit betekent dat de toezichthouder vooraf een afspraak maakt of dat de toezichthouder langskomt zonder eerst een afspraak te maken.
 
Inspecteren gaat zo:

 • Cliënten en medewerkers worden geïnterviewd;
 • Beleidsplannen, notulen, diploma’s en andere documenten worden onderzocht;
 • De toezichthouder bekijkt hoe er wordt gewerkt.

Het inspectierapport

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt. In dit rapport geeft de toezichthouder aan, aan welke eisen wel en niet wordt voldaan. Ook geeft de toezichthouder het advies aan de gemeente om wel of niet te handhaven. Dit betekent dat de gemeente een besluit moet nemen over hoe de gemeente omgaat met de eventuele geconstateerde overtredingen. De gemeente kan bijvoorbeeld van de aanbieder eisen dat zij binnen 4 weken een werkwijze aanpassen.

De aanbieder mag op dat rapport reageren. Dit kan telefonisch tijdens hoor-wederhoor. Ook mag de aanbieder een zienswijze indienen. Deze reactie op het rapport wordt letterlijk overgenomen in het rapport. Daarna valt er niets meer aan het rapport te veranderen en wordt het rapport definitief vastgesteld. Het definitieve rapport wordt verstuurd aan de aanbieder en de gemeente. 

Alle gemeentes hebben GGD Gelderland-Midden gevraagd de rapporten op onze website te plaatsen. Een enkele gemeente zet de rapporten ook op hun eigen website. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om het door de gemeente genomen besluit (het zogenaamde handhavingsbesluit) op hun website te zetten.

De toezichthouder

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zegt iets over de rechten en plichten van de toezichthouder. De toezichthouder mag bijvoorbeeld op bezoek komen, vragen stellen en documenten inzien. De zorgaanbieder is verplicht aan het onderzoek mee te werken.

De toezichthouder moet sommige zaken geheim houden. Hij moet zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie over de rechten, plichten en bevoegdheden van de toezichthouder Wmo, klik hier.

Afstemming andere toezichthouders

Soms moet worden afgestemd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit gebeurt wanneer een aanbieder ook hulp biedt of zorg levert die niet bij de WMO hoort. Ook wordt samengewerkt met toezichthouders uit andere regio’s.

Contact

Bel ons

Bereikbaar tijdens kantooruren.