Melding doen van een calamiteit

Meldingsformulier

Aanbieders die onder de WMO vallen, zijn verplicht calamiteiten en geweld te melden.

Wat moet er gemeld worden:

  • Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden
  • Geweld bij de verstrekking van een voorziening
  • Aanvullend op de WMO 2015 doet de aanbieder ook onverwijld melding bij de toezichthouder van; andere gebeurtenissen.

Ad. A:

Onder “iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden” wordt onder andere verstaan: “niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid”.
Hierbij moet worden gedacht aan:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt,
  • Een suïcide van een cliënt of suïcidepoging met schadelijk gevolg, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt,
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Ad. B:

Onder “geweld bij de verstrekking van een voorziening”, wordt verstaan:
“het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.”

Ad. C:

Onder “andere gebeurtenissen” wordt onder andere verstaan:
Gebeurtenissen met:

  • (potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening;
  • (potentiele) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke onrust, waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen.

Wat wordt er met de melding gedaan

GGD Gelderland-Midden neemt contact op met de melder en met de gemeente. Afhankelijk van de ernst, voert de GGD in opdracht van de gemeente onderzoek uit. Ook kan de aanbieder worden gevraagd zelf onderzoek te doen. Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. De gemeente bepaalt of het rapport wel of niet openbaar wordt gemaakt.