Huisbezoek voor statushouders

Sinds 2017 brengen onze jeugdverpleegkundigen een kennismakingshuisbezoek bij gezinnen van statushouders met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar.

Kennismaken tijdens een huisbezoek

De jeugdverpleegkundige (van het jongste kind) inventariseert de opvoedingscontext van alle kinderen. Het huisbezoek leidt zo tot een goede kennismaking, inventarisatie en het uitzetten van zorg per kind. Deze informatie wordt verwerkt in een verslag dat aan alle dossiers van elk kind uit dit gezin wordt toegevoegd. Ook geeft het huisbezoek informatie over het complete gezin, waarmee de jeugdverpleegkundige (uiteraard met toestemming van de ouders) de verbinding kan leggen met eventuele andere professionals of instanties.

Het doel van het huisbezoek is:

  1. Kennis maken
  2. Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie en gezondheidsgeschiedenis
  3. het gezin wegwijs maken in de preventieve en curatieve zorg in Nederland en het gezin ondersteunen om de juiste zorg te vinden, als dat nodig is.

Samenwerking met ketenpartners

Als ouders daarvoor toestemming geven, kan de uitkomst van het statushoudersbezoek worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld met verloskundig zorgverleners, huisarts, wijkteams, vluchtelingenwerk, scholen enz.

Samenwerking tijdens de zwangerschap

Wanneer je als verloskundig zorgverlener een statushoudersgezin eerder aantreft dan onze JGZ-collega’s kun je een Prenataal Huisbezoek, Programma 'Stevig ouderschap' of het programma Voorzorg aanvragen zodat de jeugdverpleegkundige met het gezin de ondersteuningsbehoefte kan bespreken en informatie kan geven.

Als er meerdere kinderen in het gezin zijn, maar het gezin nog niet bij ons in beeld is, kan de jeugdverpleegkundige een huisbezoek statushouderskinderen combineren met het prenatale huisbezoek.