Over Kansrijke Start

Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden voor de geboorte tot ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later.

Door nu te investeren in een goede, kansrijke start voor elk kind, bouwen we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen. GGD Gelderland Midden onderschrijft het belang van de eerste 1000 dagen voor elk kind, en participeert daarom graag aan Kansrijke Start.

Samenwerken

In Gelderland-Midden is er een relatief grote groep kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een achterstand. Door tijdig te signaleren en zo nodig professionele hulp te bieden, kunnen gevolgen voor ouders en kinderen beperkt blijven.
Samenwerken met de (aanstaande) ouders en met samenwerkingspartners is heel belangrijk.

Als gemeenten en zorgprofessionals samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n lokale coalitie werken bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers samen.

Programma’s 

VGGM heeft de volgende programma's die kwetsbare zwangeren en ouders kunnen ondersteunen. Ook hierin is samenwerking in de keten belangrijk. Je kan hieronder lezen over deze programma's en deze zo mogelijk samen met de ouders bespreken. De aanvraag voor een prenataal huisbezoek, voorzorg of stevig ouderschap kan via onze website.

Animatie Kansrijke start, de 1e 1000 dagen.

Armoede

Chronische stress tijdens de zwangerschap kan de ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren kind negatief beïnvloeden.

Maar ook op latere leeftijd kan stress effect hebben op de hersenontwikkeling van kinderen, met name op het deel van de hersenen dat helpt om activiteiten te plannen, emoties onder controle houdt en motivatie en concentratie reguleert.

 

armoede en opgroeien

ZonMW

In 2021 zijn we gestart met het ZonMw praktijkonderzoek als onderdeel van de Kansrijke Start regio Gelderland Midden: Verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare (jonge) ouders.

In dit praktijk onderzoek werken we samen met partners vanuit het sociaal domein (denk aan POH- jeugd, MEE, GGZ) de Geboortezorg en de Jeugdgezondheidzorg.

ZonMW voor kwetsbare jonge ouders

Prenataal huisbezoek

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Het is daarom van belang dat we zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op (psycho)sociaal-maatschappelijk vlak ondersteunen.

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ, 1 juli 2022) kregen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie aan te bieden. Zo kan al in een vroeg stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aangeboden worden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Aanmelden kan niet alleen vanuit de verloskundige zorgverlener, ook vanuit het sociaal domein kan er indien er zorgen en of vragen een aanmelding voor een prenataal huisbezoek gedaan worden. In het prenataal huisbezoek bekijkt de jeugdverpleegkundige geeft antwoord op vragen en bekijkt met de ouders of er aanvullende ondersteuning nodig is.